admin

13/07/2022

Ba Công Khai ; Hoạt động công đoàn, chi đoàn

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO MẦM NON Năm học 2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO MẦM NON

Năm học 2022-2023

Đối tượng: ……………….

 

Kính gửi: Ban Tuyển sinh Trường mầm non Bình Minh

1. Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………………………..

– Giới tính: …………. Dân tộc: ……………… Đối tượng chính sách: ……………………………….

– Ngày sinh: ………………Nơi sinh: (Tỉnh, Thành phố): ………………………………………………

– Học sinh khuyết tật: ……………. Loại khuyết tật: ……………… Tình trạng sức khỏe:………

– Nguyên quán: Tỉnh (Thành phố) …………………………… Huyện (Quận): ……………………..

Xã (Phường/Thị trấn): ……………………Thôn (Phố): …………………. Xóm (Tổ): ……………..

– Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (Thành phố): …………………… Huyện (Quận): ……………………

Xã (Phường/Thị trấn): ……………………Thôn (Phố): …………………. Xóm (Tổ): ………………

– Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (Thành phố): …………………… Huyện (Quận): …………………..

– Xã (Phường/Thị trấn): ……………………Thôn (Phố): …………………. Xóm (Tổ): ……………

– Được phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non: ………………………………………………..

– Nguyện vọng vào học trường mầm non: ……………………………………………………………….

2. Họ tên mẹ: ………………………………………….. Năm sinh: …………………………………………

– Số CMND: ………………………… Số ĐT: ……………………..Nghề nghiệp: ……………………………

3. Họ tên cha: ……………………………………………Năm sinh: …………………………………………

– Số CMND: ………………………….Số ĐT: ……………………..Nghề nghiệp …………………………….

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ……………………………………………………………………………

– Số CMND: ………………………… Số ĐT: ………………………………………………………………..

5. Thông tin liên hệ: Số điện thoại di động: ……………………. Email: …………………………..

6. Gia đình đăng ký người đón trẻ:   Ông/Bà ¨               Bố/Mẹ ¨         Anh/Chị ruột ¨

Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh Trường mầm non Bình Minh cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào trường năm học 2022-2023 của quý trường. Nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 2022

Tôi xin chân thành cảm ơn!

              NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

         (Ký và ghi rõ họ tên)

                 PHỤ HUYNH HỌC SINH

               (Ký và ghi rõ họ tên)