Chương trình giáo dục Mẫu giáo bé

 

Phụ huynh quan tâm và muốn nộp hồ sơ đăng ký con học?

Liên hệ Ban tuyển sinh

Con số Bình Minh Tây Hồ

360

Sĩ số

65

Giáo viên

17

Phòng học

4

Hệ đào tạo